Rules

1. Członkostwo 

Członkiem- Pilotem MCP może zostać każdy, kto:

(1) ma ukończone 25 lat;

(2) posiada odpowiednie oprogramowanie (FS2004, FSX, X-PLANE lub P3D) oraz sprzęt komputerowy umożliwiający symulowanie lotów. MCP nie zapewnia software i hardware w tym zakresie;

(3) posiada aktywne konto na VATSIM;

(4) nie posiada negatywnego wpisu (tzw. CERT) przypisanego do jego konta VATSIM z okresu ostatnich 5 lat;

(5) posiada wiedzę i umiejętności porzebne do wykonywania symulowanych operacji lotniczych, w tym lotów pod wirtualną kontrolą, stąd też wymagany nalot w statystykach VATSIM wynosi co najmmniej 300 godzin; 

(6) złoży w formularzu prawdziwe dane.

Tradycją MCP od samego początku było zrzeszanie wirtualnych pilotów będących jednocześnie (czynnymi lub byłymi) wirtualnymi kontrolerami  i w dalszym ciągu ją kultywujemy, jednakże nie jest to warunek konieczny, by stać się członkiem MCP.

Uwaga: Wysłanie formularza rejestracyjnego nie oznacza automatycznego przyjęcia w poczet członków-pilotów. Zarząd MCP zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podawania powodów. Jeżeli nie otrzymasz, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, nadanego ci przez administrację "callsignu" MCP, oznacza to najprowdopodbniej, że nie zostałeś przyjęty. 

2. Zasady etyczne i prawa autorskie

Członkostwo w MCP wiąże się z przestrzeganiem kilku podstawowych zasad, z których pierwszą (1) jest wzajemne uszanowanie pozostałych członków-pilotów. Ponadto, 

(2) zarówno w komunikacji werbalnej, poprzez niniejszy serwis jak również na Forum, wszelkie zachowania niosące znamiona

  • dyskryminacji na dowolnym tle, znieważania lub ubliżania komukolwiek z członków;
  • innych działań na szkodę MCP lub jego członków,

jak również (3) jakiekolwiek zachowania godzące w dobre imię MCP na zewnątrz, w tym na nośnikach społecznościowych nie będą tolerowane.

(4) Treści zawarte w serwisie społecznościowym objęte są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, w tym publikacja "screenów" z www.moosedomain.net bez zgody administratora (admin@moosedomain.net) jest zabronione i może pociągać za sobą konsekwencje prawne. Treści umieszczane na Forum przez użytkowników mogą być przekazywane "na zewnątrz, w jakiklowiek sposób, w tym werbalnie, wyłącznie za zgodą ich autorów.

(5) Publikacja wszelkich tekstów i grafik, w tym zdjęć w modułach www.moosedomain.net udostępnionych użytkownikowi odbywa się na jego odpowiedzialność. W przypadku roszczeń związanych z umieszczeniem materiałów autorskich stron trzecich bez stosownych zezwoleń Administracja przekaże stronie trzeciej dane osoby, która umieściła materiały będące przedmiotem roszczeń.

(6) Zabrania sie publikacji, zarówno na www.moosedomain.net jak i Forum słów (treści) uznawanych powszechnie za wulgarne, obelżywe lub noszących znamiona dyskryminacji na dowolnym tle.    

Złamanie którejkolwiek z powyższych zasad może wiązać się z natychmiastowym pozbawieniem praw członkowiskich bez uprzedzenia. 

3. Zasady "Operacyjne"

(1) Szczegółowe zasady wykonywania operacji lotniczych opisane są w Standardowych Procedurach Operacyjnych (SOP) stanowiących osobny dokument.

(2) MCP nie nakłada na pilotów ograniczeń w ilości lotów, chyba że wynika to z dostępności statków powietrznych i/lub z "type-ratingu" danego pilota.

(3) Każdy pilot MCP zobligowany jest do wykonania przynajmniej jednego lotu rozkładowego w każdym miesiącu kalendarzowym. 

(4) W przypadku niewykonania przynajmniej jednego rejsu w danym miesiącu kalendarzowym pilot może zostać zawieszony (otrzymuje status "nieaktywny"). Ponownej aktywacji może dokonać składając wniosek do Oficera Operacyjnego (operations@moosedomain.net), który tymczasowo nadaje pilotowi status "aktywny" oraz wykonując co najmniej jedną rotację rejsową (lot tam i z  powrotem) w terminie 7 dni kalendarzowych. Niespełnienie tego warunku skutkuje ponownym zawieszeniem, a ponowny wniosek o aktywację pilot może złożyc nie wcześniej niż po upływie 30 dni od złożenia wniosku poprzedniego. Szanując wzajemny czas oraz pracę innych na rzecz MCP, pilot, który trzy razy z rzędu złoży wniosek o rekatywację nie spełniając jej warunków może zostać usunięty z MCP.

(5) Każdemu pilotowi przysługuje prawo do 3 miesięcznego urlopu w każdym roku kalendarzowym, bez podawania powodu. Urlop może wykorzystać w całości, w dwóch częściach po 45 dni lub trzech częściach po 30 dni. Informację o rozpoczęciu urlopu pilot przesyła do OO (operations@moosedomain.net) z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, podając date jego rozpoczęcia oraz ilość dni (90, 45 lub 30). Na wskazany okres jego status OO zmienia na "nieaktywny". Po upływie urlopu OO zmnienia status pilota z powrotem na "aktywny". Pilot może w każdej chwili skrócić urlop w trakcie jego trwania, informując o takim zamiarze OO, jednakże w takim przypadku z puli dostępnych dni odliczany mu jest pełny okres urlopowy, o który pierwotnie wnioskował (np. w przypadku pilota zgłaszającego 45 dni urlopu, który skraca go po pływie 30 dni, wciąż uznaje się 45-dniowy okres urlopowy za wykorzystany). 

(6) Jeżeli istnieją przyczyny, dla których pilot potrzebuje urlopu w innym wymiarze lub na dłuższy okres czasu, udzielenie go jest możliwe w drodze uzgodnień z Oficerem Operacyjnym, który może jednak wymagać podania powodu, może również udzielić odpowiedzi odmownej, jednak w tym przypadku wiąże go wcześniejsza konsultacja z pełnym składem Zarządu. 

(7) Pilot nieaktywny przez 6 miesięcy kalendarzowych z rzędu może zostać usunięty z listy pilotów.

(8) Niniejszy Regulamin zawiera jednynie zasady ogólne. 

4. Zasady użytkowania serwisu MCP

Użytkownik serwisu mcp.moosedomain.net przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż serwis ten korzysta z "cookies".  

 

                                                                                                                                                           2 lutego 2018.

 Powered by Virtual Airlines Manager [v2.6.2]